Traditional

惻惻吟

惻惻復惻惻,逐臣返鄉國。
前事難重論,少年不再得。
泥塗絳老頭斑白,炎瘴靈均面黎黑。
六年不死卻歸來,道著姓名人不識。

Simplified

恻恻吟

恻恻复恻恻,逐臣返乡国。
前事难重论,少年不再得。
泥涂绛老头斑白,炎瘴灵均面黎黑。
六年不死却归来,道着姓名人不识。

Pronunciation

cè cè yín

cè cè fù cè cè , zhú chén fǎn xiāng guó 。
qián shì nán zhòng lùn , shǎo nián bù zài dé 。
ní tú jiàng lǎo tóu bān bái , yán zhàng líng jūn miàn lí hēi 。
liù nián bù sǐ què guī lái , dào zhuó xìng míng rén bù shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.