Traditional

惱如霜露,慧日能消除。”]

吾道尋知止,君恩偶未忘。
忽蒙頒鳳詔,兼謝剖魚章。
蓮靜方依水,葵枯重仰陽。
三車猶夕會,五馬已晨裝。
去似尋前世,來如別故鄉。
眉低出鷲嶺,腳重下蛇岡。
[廬山岡名。
]漸望廬山遠,彌愁峽路長。
香爐峰隱隱,巴字水茫茫。
瓢掛留庭樹,經收在屋梁。
春拋紅藥圃,夏憶白蓮塘。
唯擬捐塵事,將何答寵光?
有期追永遠,無政繼龔黃。
[晉時永,遠二法師曾居此寺。
]南國秋猶熱,西齋夜暫涼。
閑吟四句偈,靜對一爐香。
身老同丘井,心空是道場。
覓僧為去伴,留俸作歸糧。
為報山中侶,憑看竹下房。
會應歸去在,松菊莫教荒。

Simplified

恼如霜露,慧日能消除。”]

吾道寻知止,君恩偶未忘。
忽蒙颁凤诏,兼谢剖鱼章。
莲静方依水,葵枯重仰阳。
三车犹夕会,五马已晨装。
去似寻前世,来如别故乡。
眉低出鹫岭,脚重下蛇冈。
[庐山冈名。
]渐望庐山远,弥愁峡路长。
香炉峰隐隐,巴字水茫茫。
瓢挂留庭树,经收在屋梁。
春抛红药圃,夏忆白莲塘。
唯拟捐尘事,将何答宠光?
有期追永远,无政继龚黄。
[晋时永,远二法师曾居此寺。
]南国秋犹热,西斋夜暂凉。
闲吟四句偈,静对一炉香。
身老同丘井,心空是道场。
觅僧为去伴,留俸作归粮。
为报山中侣,凭看竹下房。
会应归去在,松菊莫教荒。

Pronunciation

nǎo rú shuāng lù , huì rì néng xiāo chú 。q]

wú dào xún zhī zhǐ , jūn ēn ǒu wèi wàng 。
hū mēng bān fèng zhào , jiān xiè pōu yú zhāng 。
lián jìng fāng yī shuǐ , kuí kū zhòng yǎng yáng 。
sān chē yóu xī huì , wǔ mǎ yǐ chén zhuāng 。
qù sì xún qián shì , lái rú bié gù xiāng 。
méi dī chū jiù lǐng , jiǎo zhòng xià shé gāng 。
[ lú shān gāng míng 。
] jiàn wàng lú shān yuǎn , mí chóu xiá lù cháng 。
xiāng lú fēng yǐn yǐn , bā zì shuǐ máng máng 。
piáo guà liú tíng shù , jīng shōu zài wū liáng 。
chūn pāo hóng yào pǔ , xià yì bái lián táng 。
wéi nǐ juān chén shì , jiāng hé dá chǒng guāng ?
yǒu qī zhuī yǒng yuǎn , wú zhèng jì gōng huáng 。
[ jìn shí yǒng , yuǎn èr fǎ shī zēng jū cǐ sì 。
] nán guó qiū yóu rè , xī zhāi yè zàn liáng 。
xián yín sì jù jì , jìng duì yī lú xiāng 。
shēn lǎo tóng qiū jǐng , xīn kōng shì dào cháng 。
mì sēng wéi qù bàn , liú fèng zuò guī liáng 。
wéi bào shān zhōng lǚ , píng kàn zhú xià fáng 。
huì yīng guī qù zài , sōng jú mò jiào huāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.