Traditional

憫農

鋤禾日當午,汗滴禾下土。
誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。

Simplified

悯农

锄禾日当午,汗滴禾下土。
谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

Pronunciation

mǐn nóng

chú hé rì dāng wǔ , hàn dī hé xià tǔ 。
shuí zhī pán zhōng cān , lì lì jiē xīn kǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.