Traditional

悲歌一

邊城路,今人犁田昔人墓。
岸上沙,昔日江水今人家。
今人昔人共長嘆,四氣相催節回換。
明月皎皎入華池,白雲離離渡霄漢。

Simplified

悲歌一

边城路,今人犁田昔人墓。
岸上沙,昔日江水今人家。
今人昔人共长叹,四气相催节回换。
明月皎皎入华池,白云离离渡霄汉。

Pronunciation

bēi gē yī

biān chéng lù , jīn rén lí tián xī rén mù 。
àn shàng shā , xī rì jiāng shuǐ jīn rén jiā 。
jīn rén xī rén gòng cháng tàn , sì qì xiāng cuī jié huí huàn 。
míng yuè jiǎo jiǎo rù huá chí , bái yún lí lí dù xiāo hàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.