Traditional

悲歌三(以下三首,一本合為一首,題作《遠

新系青絲百尺繩,心在君家轆轤上。
我心皎潔君不知,轆轤一轉一惆悵。

Simplified

悲歌三(以下三首,一本合为一首,题作《远

新系青丝百尺绳,心在君家辘轳上。
我心皎洁君不知,辘轳一转一惆怅。

Pronunciation

bēi gē sān ( yǐ xià sān shǒu , yī běn hé wéi yī shǒu , tí zuò < yuǎn

xīn xì qīng sī bǎi chǐ shéng , xīn zài jūn jiā lù lu shàng 。
wǒ xīn jiǎo jié jūn bù zhī , lù lu yī zhuǎn yī chóu chàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.