Traditional

悲歌六(一作攀龍引)

軒轅黃帝初得仙,鼎湖一去三千年。
周流三十六洞天,洞中日月星辰聯。
騎龍駕景遊八極,軒轅弓劍無人識。
東海青童寄消息。

Simplified

悲歌六(一作攀龙引)

轩辕黄帝初得仙,鼎湖一去三千年。
周流三十六洞天,洞中日月星辰联。
骑龙驾景游八极,轩辕弓剑无人识。
东海青童寄消息。

Pronunciation

bēi gē liù ( yī zuò pān lóng yǐn )

xuān yuán huáng dì chū dé xiān , dǐng hú yī qù sān qiān nián 。
zhōu liú sān shí liù dòng tiān , dòng zhōng rì yuè xīng chén lián 。
qí lóng jià jǐng yóu bā jí , xuān yuán gōng jiàn wú rén shí 。
dōng hǎi qīng tóng jì xiāo xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.