Traditional

悲歌四

何處春風吹曉幕,江南淥水通朱閣。
美人二八面如花,泣向春風畏花落。

Simplified

悲歌四

何处春风吹晓幕,江南渌水通朱阁。
美人二八面如花,泣向春风畏花落。

Pronunciation

bēi gē sì

hé chǔ chūn fēng chuī xiǎo mù , jiāng nán lù shuǐ tōng zhū gé 。
měi rén èr bā miàn rú huā , qì xiàng chūn fēng wèi huā luò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.