Traditional

悲歌

白頭新洗鏡新磨,老逼身來不奈何。
耳裏頻聞故人死,眼前唯覺少年多。
塞鴻遇暖猶回翅,江水因潮亦反波。
獨有衰顏留不得,醉來無計但悲歌。

Simplified

悲歌

白头新洗镜新磨,老逼身来不奈何。
耳里频闻故人死,眼前唯觉少年多。
塞鸿遇暖犹回翅,江水因潮亦反波。
独有衰颜留不得,醉来无计但悲歌。

Pronunciation

bēi gē

bái tóu xīn xǐ jìng xīn mó , lǎo bī shēn lái bù nài hé 。
ěr lǐ pín wén gù rén sǐ , yǎn qián wéi jué shǎo nián duō 。
sāi hóng yù nuǎn yóu huí chì , jiāng shuǐ yīn cháo yì fǎn bō 。
dú yǒu shuāi yán liú bù dé , zuì lái wú jì dàn bēi gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.