Traditional

悼稚

稚子比來騎竹馬,猶疑隻在屋東西。
莫言道者無悲事,曾聽巴猿向月啼。

Simplified

悼稚

稚子比来骑竹马,犹疑只在屋东西。
莫言道者无悲事,曾听巴猿向月啼。

Pronunciation

dào zhì

zhì zǐ bǐ lái qí zhú mǎ , yóu yí zhī zài wū dōng xī 。
mò yán dào zhě wú bēi shì , zēng tīng bā yuán xiàng yuè tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.