Traditional

惜奴嬌

盛日凝理。
羽巢可窺。
閬苑金關啟扉。
燼連宵,寧防避。
暗塵隨馬,明月逐人無際。
調戲。
相歌秾李末闌已。

Simplified

惜奴娇

盛日凝理。
羽巢可窥。
阆苑金关启扉。
烬连宵,宁防避。
暗尘随马,明月逐人无际。
调戏。
相歌秾李末阑已。

Pronunciation

xī nú jiāo

shèng rì níng lǐ 。
yǔ cháo kě kuī 。
làng yuàn jīn guān qǐ fēi 。
jìn lián xiāo , níng fáng bì 。
àn chén suí mǎ , míng yuè zhú rén wú jì 。
diào xì 。
xiāng gē nóng lǐ mò lán yǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.