Traditional

惜奴嬌

無算。
仗委東君遍。
有風光,占五陵閑散。
從把千金,五夜繼賞,並徹春宵遊玩。
借問花燈,金瑣瓊瑰果曾罕。
洞天裏,一掠蓬瀛,第恐今宵短。

Simplified

惜奴娇

无算。
仗委东君遍。
有风光,占五陵闲散。
从把千金,五夜继赏,并彻春宵游玩。
借问花灯,金琐琼瑰果曾罕。
洞天里,一掠蓬瀛,第恐今宵短。

Pronunciation

xī nú jiāo

wú suàn 。
zhàng wěi dōng jūn biàn 。
yǒu fēng guāng , zhān wǔ líng xián sàn 。
cóng bǎ qiān jīn , wǔ yè jì shǎng , bìng chè chūn xiāo yóu wán 。
jiè wèn huā dēng , jīn suǒ qióng guī guǒ zēng hǎn 。
dòng tiān lǐ , yī l

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.