Traditional

惜春贈李尹

春色有時盡,公門終日忙。
兩衙但不闕,一醉亦何妨。
芳樹花團雪,衰翁鬢撲霜。
知君倚年少,未苦惜風光。

Simplified

惜春赠李尹

春色有时尽,公门终日忙。
两衙但不阙,一醉亦何妨。
芳树花团雪,衰翁鬓扑霜。
知君倚年少,未苦惜风光。

Pronunciation

xī chūn zèng lǐ yǐn

chūn sè yǒu shí jìn , gōng mén zhōng rì máng 。
liǎng yá dàn bù què , yī zuì yì hé fáng 。
fāng shù huā tuán xuě , shuāi wēng bìn pū shuāng 。
zhī jūn yǐ nián shǎo , wèi kǔ xī fēng guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.