Traditional

惜栯李花

樹小花鮮妍,香繁條軟弱。
高低二三尺,重疊千萬萼。
朝艷藹霏霏,夕雕紛漠漠。
辭枝朱粉細,覆地紅綃薄。
由來好顏色,嘗苦易銷鑠。
不見茛蕩花,狂風吹不落。

Simplified

惜栯李花

树小花鲜妍,香繁条软弱。
高低二三尺,重叠千万萼。
朝艳蔼霏霏,夕凋纷漠漠。
辞枝朱粉细,覆地红绡薄。
由来好颜色,尝苦易销铄。
不见茛荡花,狂风吹不落。

Pronunciation

xī yǒu lǐ huā

shù xiǎo huā xiān yán , xiāng fán tiáo ruǎn ruò 。
gāo dī èr sān chǐ , zhòng dié qiān wàn è 。
zhāo yàn ǎi fēi fēi , xī diāo fēn mò mò 。
cí zhī zhū fěn xì , fù dì hóng xiāo báo 。
yóu lái hǎo yán sè , cháng kǔ yì xiāo shuò 。
bù jiàn gèn dàng huā , kuáng fēng chuī bù luò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.