Traditional

惜牡丹花二首

惆悵階前紅牡丹,晚來唯有兩枝殘。
明朝風起應吹盡,夜惜衰紅把火看。
寂寞萎紅低向雨,離披破艷散隨風。
晴明落地猶惆悵,何況飄零泥土中。

Simplified

惜牡丹花二首

惆怅阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。
明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。
寂寞萎红低向雨,离披破艳散随风。
晴明落地犹惆怅,何况飘零泥土中。

Pronunciation

xī mǔ dān huā èr shǒu

chóu chàng jiē qián hóng mǔ dān , wǎn lái wéi yǒu liǎng zhī cán 。
míng zhāo fēng qǐ yīng chuī jìn , yè xī shuāi hóng bǎ huǒ kàn 。
jì mò wěi hóng dī xiàng yǔ , lí pī pò yàn sàn suí fēng 。
qíng míng luò dì yóu chóu chàng , hé kuàng piāo líng ní tǔ zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.