Traditional

惜芳時/思歸樂

因倚蘭臺翠雲亸。
睡未足,雙眉尚鎖。
潛身走向伊行坐。
孜孜地,告他梳裹。
發妝酒冷重溫過。
道要飲,除非伴我。
丁香嚼碎偎人睡,猶記恨,夜來些個。

Simplified

惜芳时/思归乐

因倚兰台翠云亸。
睡未足,双眉尚锁。
潜身走向伊行坐。
孜孜地,告他梳裹。
发妆酒冷重温过。
道要饮,除非伴我。
丁香嚼碎偎人睡,犹记恨,夜来些个。

Pronunciation

xī fāng shí / sī guī lè

yīn yǐ lán tái cuì yún duǒ 。
shuì wèi zú , shuāng méi shàng suǒ 。
qián shēn zǒu xiàng yī xíng zuò 。
zī zī dì , gào tā shū guǒ 。
fā zhuāng jiǔ lěng zhòng wēn guò 。
dào yào yǐn , chú fēi bàn wǒ 。
dīng xiāng jiáo suì wēi rén shuì , yóu jì hèn , yè lái xiē gè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.