Traditional

惜落花贈崔二十四

漠漠紛紛不奈何,狂風急雨兩相和。
晚來悵望君知否?
枝上稀疏地上多。

Simplified

惜落花赠崔二十四

漠漠纷纷不奈何,狂风急雨两相和。
晚来怅望君知否?
枝上稀疏地上多。

Pronunciation

xī luò huā zèng cuī èr shí sì

mò mò fēn fēn bù nài hé , kuáng fēng jí yǔ liǎng xiāng hé 。
wǎn lái chàng wàng jūn zhī fǒu ?
zhī shàng xī shū dì shàng duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.