Traditional

惠文太子挽歌二首

碣館英靈在,瑤山美謚尊。
剪桐悲曩戲,攻玉愴新恩。
宮仗傳馳道,朝衣送國門。
千秋谷門外,明月照西園。
梁國深文雅,淮王愛道仙。
帝歡同宴日,神奪上賓年。
旒旐飛行樹,帷宮宿野煙。
指言君愛弟,揮淚滿山川。

Simplified

惠文太子挽歌二首

碣馆英灵在,瑶山美谥尊。
剪桐悲曩戏,攻玉怆新恩。
宫仗传驰道,朝衣送国门。
千秋谷门外,明月照西园。
梁国深文雅,淮王爱道仙。
帝欢同宴日,神夺上宾年。
旒旐飞行树,帷宫宿野烟。
指言君爱弟,挥泪满山川。

Pronunciation

huì wén tài zǐ wǎn gē èr shǒu

jié guǎn yīng líng zài , yáo shān měi shì zūn 。
jiǎn tóng bēi nǎng xì , gōng yù chuàng xīn ēn 。
gōng zhàng chuán chí dào , zhāo yī sòng guó mén 。
qiān qiū gǔ mén wài , míng yuè zhào xī yuán 。
liáng guó shēn wén yǎ , huái wáng ài dào xiān 。
dì huān tóng yàn rì , shén duó shàng bīn nián 。
liú zhào fēi xíng shù , wéi gōng sù yě yān 。
zhǐ yán jūn ài dì , huī lèi mǎn shān chuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.