Traditional

湣儒坑

智力區區不為身,欲將何物助強秦。
隻應埋沒千秋後,更足詩人發冢人。

Simplified

愍儒坑

智力区区不为身,欲将何物助强秦。
只应埋没千秋后,更足诗人发冢人。

Pronounciation

mǐn rú kēng

zhì lì qū qū bù wéi shēn , yù jiāng hé wù zhù qiáng qín 。
zhī yīng mái méi qiān qiū hòu , gēng zú shī rén fā zhǒng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.