Traditional

感事

服氣崔常侍,燒丹鄭舍人。
常期生羽翼,那忽化灰塵。
每遇淒涼事,還思潦倒身。
唯知趁杯酒,不解煉金銀。
睡適三屍性,慵安五藏神。
無憂亦無喜,六十六年春。

Simplified

感事

服气崔常侍,烧丹郑舍人。
常期生羽翼,那忽化灰尘。
每遇凄凉事,还思潦倒身。
唯知趁杯酒,不解炼金银。
睡适三尸性,慵安五藏神。
无忧亦无喜,六十六年春。

Pronounciation

gǎn shì

fú qì cuī cháng shì , shāo dān zhèng shè rén 。
cháng qī shēng yǔ yì , nà hū huà huī chén 。
měi yù qī liáng shì , huán sī lǎo dǎo shēn 。
wéi zhī chèn bēi jiǔ , bù jiě liàn jīn yín 。
shuì shì sān shī xìng , yōng ān wǔ cáng shén 。
wú yōu yì wú xǐ , liù shí liù nián chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.