Traditional

感事

堂堂韓嶽兩驍將,駕馭可使復中原。
廟謀尚出王導下,顧用金陵為北門!

Simplified

感事

堂堂韩岳两骁将,驾驭可使复中原。
庙谋尚出王导下,顾用金陵为北门!

Pronunciation

gǎn shì

táng táng hán yuè liǎng xiāo jiāng , jià yù kě shǐ fù zhōng yuán 。
miào móu shàng chū wáng dǎo xià , gù yòng jīn líng wéi běi mén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.