Traditional

感興二首

吉兇禍福有來由,但要深知不要憂。
隻見火光燒潤屋,不聞風浪覆虛舟。
名為公器無多取,利是身災合少求。
雖異匏瓜難不食,大都食足早宜休。
魚能深入寧憂釣,鳥解高飛豈觸羅。
熱處先爭炙手去,悔時其奈噬臍何。
樽前誘得猩猩血,幕上偷安燕燕窠。
我有一言君記取,世間自取苦人多。

Simplified

感兴二首

吉凶祸福有来由,但要深知不要忧。
只见火光烧润屋,不闻风浪覆虚舟。
名为公器无多取,利是身灾合少求。
虽异匏瓜难不食,大都食足早宜休。
鱼能深入宁忧钓,鸟解高飞岂触罗。
热处先争炙手去,悔时其奈噬脐何。
樽前诱得猩猩血,幕上偷安燕燕窠。
我有一言君记取,世间自取苦人多。

Pronunciation

gǎn xīng èr shǒu

jí xiōng huò fú yǒu lái yóu , dàn yào shēn zhī bù yào yōu 。
zhī jiàn huǒ guāng shāo rùn wū , bù wén fēng làng fù xū zhōu 。
míng wéi gōng qì wú duō qǔ , lì shì shēn zāi hé shǎo qiú 。
suī yì páo guā nán bù shí , dà dū shí zú zǎo yí xiū 。
yú néng shēn rù níng yōu diào , niǎo jiě gāo fēi qǐ chù luó 。
rè chǔ xiān zhēng zhì shǒu qù , huǐ shí qí nài shì qí hé 。
zūn qián yòu dé xīng xīng xuè , mù shàng tōu ān yàn yàn kē 。
wǒ yǒu yī yán jūn jì qǔ , shì jiān zì qǔ kǔ rén duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.