Traditional

感寓

人生堂堂七尺身,本與聖哲均稱人。
唐虞乃可讓天下,光被萬世常如新。
哀哉末俗去古遠,斫喪太樸澆全淳。
豆羹簞食輒動色,攘竊乃至忘君親。
錙銖必先計利害,詎肯冒死求成仁?
不欺當從一念始,自古孝子為忠臣。

Simplified

感寓

人生堂堂七尺身,本与圣哲均称人。
唐虞乃可让天下,光被万世常如新。
哀哉末俗去古远,斫丧太朴浇全淳。
豆羹箪食辄动色,攘窃乃至忘君亲。
锱铢必先计利害,讵肯冒死求成仁?
不欺当从一念始,自古孝子为忠臣。

Pronunciation

gǎn yù

rén shēng táng táng qī chǐ shēn , běn yǔ shèng zhé jūn chēng rén 。
táng yú nǎi kě ràng tiān xià , guāng bèi wàn shì cháng rú xīn 。
āi zāi mò sú qù gǔ yuǎn , zhuó sāng tài pǔ jiāo quán chún 。
dòu gēng dān shí zhé dòng sè , rǎng qiè nǎi zhì wàng jūn qīn 。
zī zhū bì xiān jì lì hài , jù kěn mào sǐ qiú chéng rén ?
bù qī dāng cóng yī niàn shǐ , zì gǔ xiào zǐ wéi zhōng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.