Traditional

感庭秋/撼庭秋

紅箋封了還重拆。
這添追憶。
且教伊見我,別來翠減香銷端的。
淥波平遠,暮山重疊,算難憑鱗翼。
倚危樓極目,無情細草長天色。

Simplified

感庭秋/撼庭秋

红笺封了还重拆。
这添追忆。
且教伊见我,别来翠减香销端的。
渌波平远,暮山重叠,算难凭鳞翼。
倚危楼极目,无情细草长天色。

Pronunciation

gǎn tíng qiū / hàn tíng qiū

hóng jiān fēng liǎo huán zhòng chāi 。
zhè tiān zhuī yì 。
qiě jiào yī jiàn wǒ , bié lái cuì jiǎn xiāng xiāo duān dí 。
lù bō píng yuǎn , mù shān zhòng dié , suàn nán píng lín yì 。
yǐ wēi lóu jí mù , wú qíng xì cǎo cháng tiān sè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.