Traditional

感懷

秋風落葉正堪悲,黃菊殘花欲待誰。
水近偏逢寒氣早,山深常見日光遲。
愁中蔔命看周易,夢裏招魂讀楚詞。
自笑不如湘浦雁,飛來即是北歸時。

Simplified

感怀

秋风落叶正堪悲,黄菊残花欲待谁。
水近偏逢寒气早,山深常见日光迟。
愁中卜命看周易,梦里招魂读楚词。
自笑不如湘浦雁,飞来即是北归时。

Pronunciation

gǎn huái

qiū fēng luò yè zhèng kān bēi , huáng jú cán huā yù dài shuí 。
shuǐ jìn piān féng hán qì zǎo , shān shēn cháng jiàn rì guāng chí 。
chóu zhōng bǔ mìng kàn zhōu yì , mèng lǐ zhāo hún dú chǔ cí 。
zì xiào bù rú xiāng pǔ yàn , fēi lái jí shì běi guī shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.