Traditional

感懷

老病與世絕,屏跡三家村。
我居一何陋,舉手屋可捫。
客至不能迎,堅坐度朝昏。
一窗修竹下,超然傲羲軒。
外物自變遷,內景常默存。
黃流不註海,浩浩朝昆侖。
妙道本自得,至言初不煩。
功成出緒余,猶足康黎元。

Simplified

感怀

老病与世绝,屏迹三家村。
我居一何陋,举手屋可扪。
客至不能迎,坚坐度朝昏。
一窗修竹下,超然傲羲轩。
外物自变迁,内景常默存。
黄流不注海,浩浩朝昆仑。
妙道本自得,至言初不烦。
功成出绪余,犹足康黎元。

Pronunciation

gǎn huái

lǎo bìng yǔ shì jué , píng jì sān jiā cūn 。
wǒ jū yī hé lòu , jǔ shǒu wū kě mén 。
kè zhì bù néng yíng , jiān zuò dù zhāo hūn 。
yī chuāng xiū zhú xià , chāo rán ào xī xuān 。
wài wù zì biàn qiān , nèi jǐng cháng mò cún 。
huáng liú bù zhù hǎi , hào hào zhāo kūn lún 。
miào dào běn zì dé , zhì yán chū bù fán 。
gōng chéng chū xù yú , yóu zú kāng lí yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.