Traditional

感所見

巧者焦勞智者愁,愚翁何喜復何憂?
莫嫌山木無人用,大勝籠禽不自由。
網外老雞因斷尾,盤中鮮鲙為吞鉤。
誰人會我心中事,冷笑時時一掉頭。

Simplified

感所见

巧者焦劳智者愁,愚翁何喜复何忧?
莫嫌山木无人用,大胜笼禽不自由。
网外老鸡因断尾,盘中鲜鲙为吞钩。
谁人会我心中事,冷笑时时一掉头。

Pronunciation

gǎn suǒ jiàn

qiǎo zhě jiāo láo zhì zhě chóu , yú wēng hé xǐ fù hé yōu ?
mò xián shān mù wú rén yòng , dà shèng lóng qín bù zì yóu 。
wǎng wài lǎo jī yīn duàn wěi , pán zhōng xiān kuài wéi tūn gōu 。
shuí rén huì wǒ xīn zhōng shì , lěng xiào shí shí yī diào tóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.