Traditional

感舊

晦叔墳荒草已陳,夢得墓濕土猶新。
微之捐館將一紀,杓直歸丘二十春。
城中雖有故第宅,庭蕪園廢生荊榛。
篋中亦有舊書劄,紙穿字蠹成灰塵。
平生定交取人窄,屈指相知唯五人。
四人先去我在後,一枝蒲柳衰殘身。
豈無晚歲新相識,相識面親心不親。
人生莫羨苦長命,命長感舊多悲辛。

Simplified

感旧

晦叔坟荒草已陈,梦得墓湿土犹新。
微之捐馆将一纪,杓直归丘二十春。
城中虽有故第宅,庭芜园废生荆榛。
箧中亦有旧书札,纸穿字蠹成灰尘。
平生定交取人窄,屈指相知唯五人。
四人先去我在后,一枝蒲柳衰残身。
岂无晚岁新相识,相识面亲心不亲。
人生莫羡苦长命,命长感旧多悲辛。

Pronunciation

gǎn jiù

huì shū fén huāng cǎo yǐ chén , mèng dé mù shī tǔ yóu xīn 。
wēi zhī juān guǎn jiāng yī jì , sháo zhí guī qiū èr shí chūn 。
chéng zhōng suī yǒu gù dì zhái , tíng wú yuán fèi shēng jīng zhēn 。
qiè zhōng yì yǒu jiù shū zhá , zhǐ chuān zì dù chéng huī chén 。
píng shēng dìng jiāo qǔ rén zhǎi , qū zhǐ xiāng zhī wéi wǔ rén 。
sì rén xiān qù wǒ zài hòu , yī zhī pú liǔ shuāi cán shēn 。
qǐ wú wǎn suì xīn xiāng shí , xiāng shí miàn qīn xīn bù qīn 。
rén shēng mò xiàn kǔ cháng mìng , mìng cháng gǎn jiù duō bēi xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.