Traditional

感舊寫真

李放寫我真,寫來二十載。
莫問真何如,畫亦銷光彩。
朱顏與玄鬢,日夜改復改。
無嗟貌遽非,且喜身猶在。

Simplified

感旧写真

李放写我真,写来二十载。
莫问真何如,画亦销光彩。
朱颜与玄鬓,日夜改复改。
无嗟貌遽非,且喜身犹在。

Pronunciation

gǎn jiù xiě zhēn

lǐ fàng xiě wǒ zhēn , xiě lái èr shí zài 。
mò wèn zhēn hé rú , huà yì xiāo guāng cǎi 。
zhū yán yǔ xuán bìn , rì yè gǎi fù gǎi 。
wú jiē mào jù fēi , qiě xǐ shēn yóu zài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.