Traditional

感舊四首末章蓋思有以自廣

百堂小益最初程,朱棧青崖照眼明。
十日經行圖障裏,時時馬上聽鶯聲。

Simplified

感旧四首末章盖思有以自广

百堂小益最初程,朱栈青崖照眼明。
十日经行图障里,时时马上听莺声。

Pronunciation

gǎn jiù sì shǒu mò zhāng gài sī yǒu yǐ zì guǎng

bǎi táng xiǎo yì zuì chū chéng , zhū zhàn qīng yá zhào yǎn míng 。
shí rì jīng xíng tú zhàng lǐ , shí shí mǎ shàng tīng yīng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.