Traditional

感舊紗帽 帽即故李侍郎所贈。

昔君烏紗帽,贈我白頭翁。
帽今在頂上,君已歸泉中。
物故猶堪用,人亡不可逢。
岐山今夜月,墳樹正秋風。

Simplified

感旧纱帽 帽即故李侍郎所赠。

昔君乌纱帽,赠我白头翁。
帽今在顶上,君已归泉中。
物故犹堪用,人亡不可逢。
岐山今夜月,坟树正秋风。

Pronunciation

gǎn jiù shā mào mào jí gù lǐ shì láng suǒ zèng 。

xī jūn wū shā mào , zèng wǒ bái tóu wēng 。
mào jīn zài dǐng shàng , jūn yǐ guī quán zhōng 。
wù gù yóu kān yòng , rén wáng bù kě féng 。
qí shān jīn yè yuè , fén shù zhèng qiū fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.