Traditional

感舊絕句

鵝黃酒邊綠荔枝,摩訶池上納涼時。
冰紈不畫驂鸞女,卻寫江南白紵辭。

Simplified

感旧绝句

鹅黄酒边绿荔枝,摩诃池上纳凉时。
冰纨不画骖鸾女,却写江南白紵辞。

Pronunciation

gǎn jiù jué jù

é huáng jiǔ biān lǜ lì zhī , mó hē chí shàng nà liáng shí 。
bīng wán bù huà cān luán nǚ , què xiě jiāng nán bái zhù cí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.