Traditional

感舊詩卷

夜深吟罷一長籲,老淚燈前濕白須。
二十年前舊詩卷,十人酬和九人無。

Simplified

感旧诗卷

夜深吟罢一长吁,老泪灯前湿白须。
二十年前旧诗卷,十人酬和九人无。

Pronunciation

gǎn jiù shī juàn

yè shēn yín bà yī cháng xū , lǎo lèi dēng qián shī bái xū 。
èr shí nián qián jiù shī juàn , shí rén chóu hé jiǔ rén wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.