Traditional

感舊

憶昔初乘上峽船,雪灘雲岫過聯翩。
匆匆不暇尋高隱,遺恨於今四十年。

Simplified

感旧

忆昔初乘上峡船,雪滩云岫过联翩。
匆匆不暇寻高隐,遗恨于今四十年。

Pronunciation

gǎn jiù

yì xī chū chéng shàng xiá chuán , xuě tān yún xiù guò lián piān 。
cōng cōng bù xiá xún gāo yǐn , yí hèn yú jīn sì shí nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.