Traditional

感時

朝見日上天,暮見日入地。
不覺明鏡中,忽年三十四。
勿言身未老,冉冉行將至。
白發雖未生,朱顏已先悴。
人生詎幾何,在世猶如寄。
雖有七十期,十人無一二。
今我猶未悟,往往不適意。
胡為方寸間,不貯浩然氣。
貧賤非不惡,道在何足避。
富貴非不愛,時來當自致。
所以達人心,外物不能累。
唯當飲美酒,終日陶陶醉。
斯言勝金玉,佩服無失墜。

Simplified

感时

朝见日上天,暮见日入地。
不觉明镜中,忽年三十四。
勿言身未老,冉冉行将至。
白发虽未生,朱颜已先悴。
人生讵几何,在世犹如寄。
虽有七十期,十人无一二。
今我犹未悟,往往不适意。
胡为方寸间,不贮浩然气。
贫贱非不恶,道在何足避。
富贵非不爱,时来当自致。
所以达人心,外物不能累。
唯当饮美酒,终日陶陶醉。
斯言胜金玉,佩服无失坠。

Pronunciation

gǎn shí

zhāo jiàn rì shàng tiān , mù jiàn rì rù dì 。
bù jué míng jìng zhōng , hū nián sān shí sì 。
wù yán shēn wèi lǎo , rǎn rǎn xíng jiāng zhì 。
bái fā suī wèi shēng , zhū yán yǐ xiān cuì 。
rén shēng jù jī hé , zài shì yóu rú jì 。
suī yǒu qī shí qī , shí rén wú yī èr 。
jīn wǒ yóu wèi wù , wǎng wǎng bù shì yì 。
hú wéi fāng cùn jiān , bù zhù hào rán qì 。
pín jiàn fēi bù è , dào zài hé zú bì 。
fù guì fēi bù ài , shí lái dāng zì zhì 。
suǒ yǐ dá rén xīn , wài wù bù néng léi 。
wéi dāng yǐn měi jiǔ , zhōng rì táo táo zuì 。
sī yán shèng jīn yù , pèi fú wú shī zhuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.