Traditional

感昔

小益晨裝雨作泥,南沮涉水馬長嘶。
山腰細棧移新路,驛壁流塵闇舊題。

Simplified

感昔

小益晨装雨作泥,南沮涉水马长嘶。
山腰细栈移新路,驿壁流尘闇旧题。

Pronunciation

gǎn xī

xiǎo yì chén zhuāng yǔ zuò ní , nán jǔ shè shuǐ mǎ cháng sī 。
shān yāo xì zhàn yí xīn lù , yì bì liú chén àn jiù tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.