Traditional

感昔

馬瘦行遲自一奇,溪山佳處看無遺。
酒壚強挽人同醉,散去何曾識是誰!

Simplified

感昔

马瘦行迟自一奇,溪山佳处看无遗。
酒垆强挽人同醉,散去何曾识是谁!

Pronunciation

gǎn xī

mǎ shòu xíng chí zì yī qí , xī shān jiā chǔ kàn wú yí 。
jiǔ lú qiáng wǎn rén tóng zuì , sàn qù hé zēng shí shì shuí !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.