Traditional

感春

巫峽中心郡,巴城四面春。
草青臨水地,頭白見花人。
憂喜皆心火,榮枯是眼塵。
除非一杯酒,何物更關身?

Simplified

感春

巫峡中心郡,巴城四面春。
草青临水地,头白见花人。
忧喜皆心火,荣枯是眼尘。
除非一杯酒,何物更关身?

Pronunciation

gǎn chūn

wū xiá zhōng xīn jùn , bā chéng sì miàn chūn 。
cǎo qīng lín shuǐ dì , tóu bái jiàn huā rén 。
yōu xǐ jiē xīn huǒ , róng kū shì yǎn chén 。
chú fēi yī bēi jiǔ , hé wù gēng guān shēn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.