Traditional

感物

提壺勸客飲,架犁課農耕。
鳩方喜歸還,蟻又以族行。
大化職雨陽,我窗更晦明。
蕓蕓觀萬物,一笑了此生。

Simplified

感物

提壶劝客饮,架犁课农耕。
鸠方喜归还,蚁又以族行。
大化职雨阳,我窗更晦明。
芸芸观万物,一笑了此生。

Pronunciation

gǎn wù

tí hú quàn kè yǐn , jià lí kè nóng gēng 。
jiū fāng xǐ guī huán , yǐ yòu yǐ zú xíng 。
dà huà zhí yǔ yáng , wǒ chuāng gēng huì míng 。
yún yún guān wàn wù , yī xiào liǎo cǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.