Traditional

感皇恩

春色到人間,彩旛初戴。
正好春盤細生菜。
一般日月,隻有仙家偏耐。
雪霜從點鬢,朱顏在。
溫詔鼎來,延英催對。
鳳閣鸞臺看除拜。
對衣裁穩,恰稱球紋新帶。
個時方旋了,功名債。

Simplified

感皇恩

春色到人间,彩旛初戴。
正好春盘细生菜。
一般日月,只有仙家偏耐。
雪霜从点鬓,朱颜在。
温诏鼎来,延英催对。
凤阁鸾台看除拜。
对衣裁稳,恰称球纹新带。
个时方旋了,功名债。

Pronunciation

gǎn huáng ēn

chūn sè dào rén jiān , cǎi fān chū dài 。
zhèng hǎo chūn pán xì shēng cài 。
yī bān rì yuè , zhī yǒu xiān jiā piān nài 。
xuě shuāng cóng diǎn bìn , zhū yán zài 。
wēn zhào dǐng lái , yán yīng cuī duì 。
fèng gé luán tái kàn chú bài 。
duì yī cái wěn , qià chēng qiú wén xīn dài 。
gè shí fāng xuán liǎo , gōng míng zhài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.