Traditional

感秋懷微之

葉下湖又波,秋風此時至。
誰知濩落心,先納蕭條氣。
推移感流歲,漂泊思同誌。
昔為煙霄侶,今作泥途吏。
白鷗毛羽弱,青鳳文章異。
各閉一籠中,歲晚同憔悴。

Simplified

感秋怀微之

叶下湖又波,秋风此时至。
谁知濩落心,先纳萧条气。
推移感流岁,漂泊思同志。
昔为烟霄侣,今作泥途吏。
白鸥毛羽弱,青凤文章异。
各闭一笼中,岁晚同憔悴。

Pronunciation

gǎn qiū huái wēi zhī

yè xià hú yòu bō , qiū fēng cǐ shí zhì 。
shuí zhī huò luò xīn , xiān nà xiāo tiáo qì 。
tuī yí gǎn liú suì , piāo bó sī tóng zhì 。
xī wéi yān xiāo lǚ , jīn zuò ní tú lì 。
bái ōu máo yǔ ruò , qīng fèng wén zhāng yì 。
gè bì yī lóng zhōng , suì wǎn tóng qiáo cuì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.