Traditional

感鏡

美人與我別,留鏡在匣中。
自從花顏去,秋水無芙蓉。
經年不開匣,紅埃覆青銅。
今朝一拂拭,自照憔悴容。
照罷重惆悵,背有雙盤龍。

Simplified

感镜

美人与我别,留镜在匣中。
自从花颜去,秋水无芙蓉。
经年不开匣,红埃覆青铜。
今朝一拂拭,自照憔悴容。
照罢重惆怅,背有双盘龙。

Pronunciation

gǎn jìng

měi rén yǔ wǒ bié , liú jìng zài xiá zhōng 。
zì cóng huā yán qù , qiū shuǐ wú fú róng 。
jīng nián bù kāi xiá , hóng āi fù qīng tóng 。
jīn zhāo yī fú shì , zì zhào qiáo cuì róng 。
zhào bà zhòng chóu chàng , bèi yǒu shuāng pán lóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.