Traditional

慈烏夜啼

慈烏失其母,啞啞吐哀音。
晝夜不飛去,經年守故林。
夜夜夜半啼,聞者為沾襟。
聲中如告訴,未盡反哺心。
百鳥豈無母,爾獨哀怨深。
應是母慈重,使爾悲不任。
昔有吳起者,母歿喪不臨。
嗟哉斯徒輩,其心不如禽。
慈烏復慈烏,鳥中之曾參。

Simplified

慈乌夜啼

慈乌失其母,哑哑吐哀音。
昼夜不飞去,经年守故林。
夜夜夜半啼,闻者为沾襟。
声中如告诉,未尽反哺心。
百鸟岂无母,尔独哀怨深。
应是母慈重,使尔悲不任。
昔有吴起者,母殁丧不临。
嗟哉斯徒辈,其心不如禽。
慈乌复慈乌,鸟中之曾参。

Pronunciation

cí wū yè tí

cí wū shī qí mǔ , yǎ yǎ tǔ āi yīn 。
zhòu yè bù fēi qù , jīng nián shǒu gù lín 。
yè yè yè bàn tí , wén zhě wéi zhān jīn 。
shēng zhōng rú gào sù , wèi jìn fǎn bǔ xīn 。
bǎi niǎo qǐ wú mǔ , ěr dú āi yuàn shēn 。
yīng shì mǔ cí zhòng , shǐ ěr bēi bù rèn 。
xī yǒu wú qǐ zhě , mǔ mò sāng bù lín 。
jiē zāi sī tú bèi , qí xīn bù rú qín 。
cí wū fù cí wū , niǎo zhōng zhī zēng cān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.