Traditional

慈恩寺有感 時杓直初逝,居敬方病。

自問有何惆悵事,寺門臨入卻遲回。
李家哭泣元家病,柿葉紅時獨自來。

Simplified

慈恩寺有感 时杓直初逝,居敬方病。

自问有何惆怅事,寺门临入却迟回。
李家哭泣元家病,柿叶红时独自来。

Pronunciation

cí ēn sì yǒu gǎn shí sháo zhí chū shì , jū jìng fāng bìng 。

zì wèn yǒu hé chóu chàng shì , sì mén lín rù què chí huí 。
lǐ jiā kū qì yuán jiā bìng , shì yè hóng shí dú zì lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.