Traditional

慕巢尚書書雲室人欲為置一歌者,非所安也。

東川已過二三春,南國須求一兩人。
富貴大都多老大,歡娛太半為親賓。
如愁翠黛應堪重,買笑黃金莫訴貧。
他日相逢一杯酒,尊前還要落梁塵。

Simplified

慕巢尚书书云室人欲为置一歌者,非所安也。

东川已过二三春,南国须求一两人。
富贵大都多老大,欢娱太半为亲宾。
如愁翠黛应堪重,买笑黄金莫诉贫。
他日相逢一杯酒,尊前还要落梁尘。

Pronunciation

mù cháo shàng shū shū yún shì rén yù wéi zhì yī gē zhě , fēi suǒ ān yě 。

dōng chuān yǐ guò èr sān chūn , nán guó xū qiú yī liǎng rén 。
fù guì dà dū duō lǎo dà , huān yú tài bàn wéi qīn bīn 。
rú chóu cuì dài yīng kān zhòng , mǎi xiào huáng jīn mò sù pín 。
tā rì xiāng féng yī bēi jiǔ , zūn qián huán yào luò liáng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.