Traditional

慵不能

架上非無書,眼慵不能看。
匣中亦有琴,手慵不能彈。
腰慵不能帶,頭慵不能冠。
午後恣情寢,午時隨事餐。
一餐終日飽,一餐至夜安。
饑寒亦閑事,況乃不饑寒。

Simplified

慵不能

架上非无书,眼慵不能看。
匣中亦有琴,手慵不能弹。
腰慵不能带,头慵不能冠。
午后恣情寝,午时随事餐。
一餐终日饱,一餐至夜安。
饥寒亦闲事,况乃不饥寒。

Pronunciation

yōng bù néng

jià shàng fēi wú shū , yǎn yōng bù néng kàn 。
xiá zhōng yì yǒu qín , shǒu yōng bù néng dàn 。
yāo yōng bù néng dài , tóu yōng bù néng guān 。
wǔ hòu zī qíng qǐn , wǔ shí suí shì cān 。
yī cān zhōng rì bǎo , yī cān zhì yè ān 。
jī hán yì xián shì , kuàng nǎi bù jī hán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.