Traditional

懶出

慵遊懶出門多掩,縱暫逢迎不下堂。
不是向人情漸薄,病宜閑靜老宜藏。

Simplified

懒出

慵游懒出门多掩,纵暂逢迎不下堂。
不是向人情渐薄,病宜闲静老宜藏。

Pronunciation

lǎn chū

yōng yóu lǎn chū mén duō yǎn , zòng zàn féng yíng bù xià táng 。
bù shì xiàng rén qíng jiàn báo , bìng yí xián jìng lǎo yí cáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.