Traditional

戊午元日讀書至夜分有感

七十年來又四年,雨聲燈影故依然。
未收浮世風漚夢,尚了前生蠹簡緣。
老學辛勤那有補,舊聞零落恐無傳。
先師缽袋終當付,嘆息誰能共著鞭?

Simplified

戊午元日读书至夜分有感

七十年来又四年,雨声灯影故依然。
未收浮世风沤梦,尚了前生蠹简缘。
老学辛勤那有补,旧闻零落恐无传。
先师钵袋终当付,叹息谁能共著鞭?

Pronunciation

wù wǔ yuán rì dú shū zhì yè fēn yǒu gǎn

qī shí nián lái yòu sì nián , yǔ shēng dēng yǐng gù yī rán 。
wèi shōu fú shì fēng òu mèng , shàng liǎo qián shēng dù jiǎn yuán 。
lǎo xué xīn qín nà yǒu bǔ , jiù wén líng luò kǒng wú chuán 。
xiān shī bō dài zhōng dāng fù , tàn xī shuí néng gòng zhù biān ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.