Traditional

戊申歲暮詠懷三首

窮冬月末兩三日,半百年過六七時。
龍尾趁朝無氣力,牛頭參道有心期。
榮華外物終須悟,老病傍人豈得知。
猶被妻兒教漸退,莫求致仕且分司。
唯生一女才十二,隻欠三年未六旬。
婚嫁累輕何怕老,饑寒心慣不憂貧。
紫泥丹筆皆經手,赤紱金章盡到身。
更擬踟躕覓何事,不歸嵩洛作閑人?
七年囚閉作籠禽,但願開籠便入林。
幸得展張今日翅,不能辜負昔時心。
人間禍福愚難料,世上風波老不禁。
萬一差池似前事,又應追悔不抽簪。

Simplified

戊申岁暮咏怀三首

穷冬月末两三日,半百年过六七时。
龙尾趁朝无气力,牛头参道有心期。
荣华外物终须悟,老病傍人岂得知。
犹被妻儿教渐退,莫求致仕且分司。
唯生一女才十二,只欠三年未六旬。
婚嫁累轻何怕老,饥寒心惯不忧贫。
紫泥丹笔皆经手,赤绂金章尽到身。
更拟踟蹰觅何事,不归嵩洛作闲人?
七年囚闭作笼禽,但愿开笼便入林。
幸得展张今日翅,不能辜负昔时心。
人间祸福愚难料,世上风波老不禁。
万一差池似前事,又应追悔不抽簪。

Pronunciation

wù shēn suì mù yǒng huái sān shǒu

qióng dōng yuè mò liǎng sān rì , bàn bǎi nián guò liù qī shí 。
lóng wěi chèn zhāo wú qì lì , niú tóu cān dào yǒu xīn qī 。
róng huá wài wù zhōng xū wù , lǎo bìng bàng rén qǐ dé zhī 。
yóu bèi qī ér jiào jiàn tuì , mò qiú zhì shì qiě fēn sī 。
wéi shēng yī nǚ cái shí èr , zhī qiàn sān nián wèi liù xún 。
hūn jià léi qīng hé pà lǎo , jī hán xīn guàn bù yōu pín 。
zǐ ní dān bǐ jiē jīng shǒu , chì fú jīn zhāng jìn dào shēn 。
gēng nǐ chí chú mì hé shì , bù guī sōng luò zuò xián rén ?
qī nián qiú bì zuò lóng qín , dàn yuàn kāi lóng biàn rù lín 。
xìng dé zhǎn zhāng jīn rì chì , bù néng gū fù xī shí xīn 。
rén jiān huò fú yú nán liào , shì shàng fēng bō lǎo bù jīn 。
wàn yī chà chí sì qián shì , yòu yīng zhuī huǐ bù chōu zān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.