Traditional

戲書

柳下人家枳作籬,小姑不畫入時眉。
緯車聲出窗扉裏,正是新涼夜永時。

Simplified

戏书

柳下人家枳作篱,小姑不画入时眉。
纬车声出窗扉里,正是新凉夜永时。

Pronunciation

xì shū

liǔ xià rén jiā zhī zuò lí , xiǎo gū bù huà rù shí méi 。
wěi chē shēng chū chuāng fēi lǐ , zhèng shì xīn liáng yè yǒng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.