Traditional

戲書燕幾

飽知此手合鋤犁,剩喜東歸老故棲。
僧乞新詩題院壁,人扶半醉下樓梯。
少通朝籍讒銷骨,晚畏京塵悔噬臍。
尚有遠遊心未死,夢攜猿鶴渡敷溪。

Simplified

戏书燕几

饱知此手合锄犁,剩喜东归老故栖。
僧乞新诗题院壁,人扶半醉下楼梯。
少通朝籍谗销骨,晚畏京尘悔噬脐。
尚有远游心未死,梦携猿鹤渡敷溪。

Pronunciation

xì shū yàn jī

bǎo zhī cǐ shǒu hé chú lí , shèng xǐ dōng guī lǎo gù qī 。
sēng qǐ xīn shī tí yuàn bì , rén fú bàn zuì xià lóu tī 。
shǎo tōng zhāo jí chán xiāo gǔ , wǎn wèi jīng chén huǐ shì qí 。
shàng yǒu yuǎn yóu xīn wèi sǐ , mèng xié yuán hè dù fū xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.